معرفی رشته بهداشت محیط و مطالبی در مورد آب و فاضلاب. آلودگی هوا.مدیریت مواد زائد جامد

لـــــوله بتــــــــني

      1.        بتن مسلح

      2.        بتن غير مسلح

لوله بتني

      1.        لوله با مفصل سر كاسه

      2.        لوله با مفصل سر نازك

لوله بتن غير مسلح : استوانه توخالي ساخته شده از بتن بصورت يكپارچه ريخته شده از بتن داراي مقطع يكنواخت در سرتاسر طول خود به جز در محل مفصل    Joint  است .

اگر فقط براي جابجا كردن لوله مقداري ميلگرد داشته باشد غير مسلح محسوب مي شود.

لوله بتن مسلح : به لوله اي كه مطابق لوله هاي بتني غير مسلح ساخته شده ولي مسلح به يك يا چند قفسه يا حلقه فولادي پيش ساخته باشد كه به نحوي جاگذاري شده اند كه تنش هاي كششي ناشي از بار هاي مشخص شده در آزمايش را تحمل نمايند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام مهر 1386ساعت 16:57  توسط حسین نجفی صالح salarhonas@gmail.com  | 
روش تشخیص سریع بعضی از فلزات در آب

تشخیص سریع مس در آب: افزودن ۸ قطره آمونیاک به استکان آب که تشکیل رنگ آبی نشان دهنده وجود مس در آب می باشد.

تشخیص سریع سرب در آب: افزودن ۶ قطره H2So4 به یک لیوان آب که تشکیل رسوب سفید نشان دهنده وجود سرب در آب می باشد.

تشخیص سریع روی در آب: افزودن ۶ قطره فروسیانید پتاسیم به یک استکان آب که تشکیل رنگ سبز نشان دهنده وجود روی در آب می باشد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم مهر 1386ساعت 16:29  توسط امین اله تبرائی  | 

پدیده تبادل یون برای اولین بار در سال 1850 و به دنبال مشاهده توانایی خاک‌های زراعی در تعویض برخی از یون‌ها مثل آمونیوم با یون کلسیم و منیزم موجود در ساختمان آنها گزارش شد. در سال 1870 با انجام آزمایش‌های متعددی ثابت شد که بعضی از کانیهای طبیعی بخصوص زئولیت‌ها واجد توانایی انجام تبادل یون هستند. در واقع به رزین‌های معدنی ، زئولیت می‌گویند و این مواد یون‌های سختی آور آب (کلسیم و منیزیم) را حذف می‌کردند و به جای آن یون سدیم آزاد می‌کردند از اینرو به زئولیت‌های سدیمی مشهور شدند که استفاده از آن در تصفیه آب مزایای زیاد داشت چون احتیاج به مواد شیمیایی نبود و اثرات جانبی هم نداشتند.

اما زئولیت‌های سدیمی دارای محدودیتهایی بودند. این زئولیتها می‌توانستند فقط سدیم را جایگزین کلسیم و منیزیم محلول در آب نمایند و آنیونهایی از قبیل سولفات ، کلراید و سیلیکات‌ها بدون تغییر باقی می‌مانند. واضح است چنین آبی برای صنایع مطلوب نیست. پس از انجام تحقیقات در اواسط دهه 1930 در هلند زئولیتهایی ساخته شد که به جای سدیم فعال ، هیدروژن فعال داشتند. این زئولیتها که به تعویض کننده‌های کاتیونی هیدروژنی معروف جدید ، سیلیس نداشته و علاوه بر این قادرند همزامان هم سختی آب را حذف کنند و هم قلیائیست آب را کاهش دهند.

برای بهبود تکنولوژی تصفیه آب ، گامهای اساسی در سال 1944 برداشته شد که باعث تولید زرین‌های تعویض آنیونی شد. زرین‌های کاتیونی هیدروژنی تمام کاتیونی آب را حذف می‌کنند و رزین‌های آنیونی تمام آنیونهای آب را از جمله سیلیس را حذف می‌نمایند ، در نتیجه می‌توان با استفاده از هر دو نوع زرین ، آب بدون یون تولید کرد. همچنین پژوهشگران دریافتند که سیلیکات آلومینیم موجود در خاک قادر به تعویض یونی می‌باشد. این نتیجه گیری با تهیه ژل سیلیکات آلومینیم از ترکیب محلول سولفات آلومینیم و سیلیکات سدیم به اثبات رسید. بنابراین اولین رزین مصنوعی که ساخته شد سیلیکات آلومینیم بود. و امروزه اکثر زرین‌های تعویض یونی که در تصفیه آب بکار می‌روند رزین‌های سنتزی هستند که با پلیمریزاسیون ترکیبات آلی حاصل شده‌اند.

شیمی رزین‌ها

رزین‌های موازنه کننده یون ، ذرات جامدی هستند که می‌توانند یونهای نامطلوب در محلول را با همان مقدار اکی والان از یون مطلوب با بار الکتریکی مشابه جایگزین کنند. رزین‌های تعویض یونی شامل بار مثبت کاتیونی و بار منفی آنیونی می‌باشد بگونه‌ای که از نظر الکتریکی خنثی هستند. موازنه کننده‌ها با محلول‌های الکترولیت این تفاوت را دارند که فقط یکی از دو یون ، متحرک و قابل تعویض است به عنوان مثال ، یک تعویض کننده کاتیونی سولفونیک دارای نقاط آنیونی غیر متحرکی است که شامل رادیکالهای آنیونی SO2-3 می‌باشد که کاتیون متحرکی مثل +H یا +Na به آن هستند.

این کاتیونهای متحرک می‌توانند در یک واکنش تعویض یونی شرکت کنند به همین صورت یک تعویض کننده آنیونی دارای نقاط کاتیونی غیر متحرکی است که آنیون‌های متحرکی مثل -Cl یا -OH به آن متصل می‌باشد. در اثر تعویض یون ، کاتیون‌ها یا آنیون‌های موجود در محلول با کاتیون‌ها و آنیون‌های موجود در رزین تعویض می‌شود ، بگونه‌ای که هم محلول و هم رزین از نظر الکتریکی خنثی باقی می‌ماند. در اینجا با تعادل جامد مایع سروکار داریم بدون آنکه جامد در محلول حل شود. برای آنکه یک تعویض کننده یونی جامد مفید باشد باید دارای شرایط زیر باشد:

1.       خود دارای یون باشد.

2.       در آب غیر محلول باشد.

3.       فضای کافی در شبکه تعویض یونی داشته باشد ، بطوریکه یونها بتوانند به سهولت در شبکه جامد رزین وارد و یا از آن خارج شوند.

در مورد رزین‌های کاتیونی هر دانه رزین با آنیون غیر تحرک و یون متحرک +H را می‌توان همچون یک قطره اسید سولفوریک با غلظت 25% فرض نمود. این قطره در غشایی قرار دارد که فقط کاتیون می‌تواند از ان عبور نماید. شکل زیر تصویر یک دانه رزین و تصویر معادل یک قطره اسید سولفوریک 25% نشان می‌دهد.

طبقه بندی رزین‌ها

رزین‌ها بر حسب گروه عامل تعویض متصل به پایه پلیمری رزین به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

1.       رزین‌های کاتیونی قوی SAC) Strongacidis Cation)

2.       رزین‌های کاتیونی ضعیف WAC) Weak acidis Cation)

3.       رزین‌های آنیونی قوی SBA) Strongbasic anion)

4.       رزین‌های آمونیونی ضعیف WBA) Weak basic anion

بطور کلی رزین‌های نوع قوی در یک محدوده وسیع PH و رزین‌های نوع ضعیف در یک محدوده کوچک از PH مناسب هستند. ولیکن با استفاده از رزین‌های نوع ضعیف ، صرفه جویی قابل توجهی در مصرف مواد شیمیایی مورد نیاز برای احیا رزین را باعث می‌شود. رزین‌های کاتیونی قوی قادر به جذب کلیه کاتیونهای موجود در آب می‌باشد ولی نوع ضعیف قادر به جذب کاتیونهای هستند که به قلیائست آب مرتبط است و محصول سیستم اسید کربنیک است.


نوع قوی

Ca(HCO3)2 OR MgSO4 + 2ZSO3H -----> Ca2++2H2CO3 OR Mg2+ + H2SO4نوع ضعیف

Mg(HCO3)2 OR Ca(HCO3)2 + 2ZCOOH -----> (ZCOO)2+ + Mg(ZCOO)2+Ca + 2H2CO3مزیت رزین‌های کاتیونی ضعیف بازدهی بالای آنها در مقایسه با رزینهای کاتیونی قوی می‌باشد ، در نتیجه باعث تولید پساب کمتر در احیا مکرر می‌گردد. اصولا زمانی که هدف جداسازی کلیه کاتیونهای آب است بکارگیری توام رزین کاتیونی قوی و ضعیف اقتصادی تر از بکارگیری رزینهای کاتیونی قوی می‌باشد. رزین‌های آنیونی قوی قادر به جذب کلیه آنیونهای موجود در آب بوده ولی رزین‌های آنیونی قادر به جذب آنیون اسیدهای قوی نظیر اسید سولفوریک ، کلریدریک و نیتریک می‌باشد. رزین‌های آنیونی ضعیف مقاومتر از رزینهای آنیونی قوی بوده و به همین جهت در سیستم‌های تصفیه آب ، رزین‌های آنیونی قوی در پاین دست رزینهای آنیونی ضعیف قرار می‌گیرند.

2HCl OR 2H2SiO3 + 2ZOH -----> 2ZHSio3ZCl + H2O

 

2HCl OR 2HNO3 + ZOH -----> 2ZCl OR 2ZNO3 + H2O

 

برخی از کاربردهای رزین‌ها

  • رزین‌های کاتیونی سدیمی نه تنها کاتیون‌های سختی آور آب بلکه همه یون‌های فلزی را با سدیم تعویض می‌کنند. برای احیا این نوع رزین‌های کافی است که رزین را با آب نمک شست و شو دهیم تا رزین به فرم اولیه خود برگردد.
  • با رزین‌های کاتیونی چه نوع هیدروژنی و چه نوع سدیمی می‌توان آهن و منگنز را چون بقیه کاتیونها حذف کرد اما به علت امکان آلوده شدن رزین‌ها معمولا مشکلاتی داشته و باید نکاتی را رعایت کرد. اولا باید دقت کرد که قبل از حذف یون آهن توسط رزین هیچ هوایی با آب در تماس قرار نگیرد چون در اثر مجاورت با هوا ، آهن و منگنز محلول در اب اکسیده شده غیر محلول در می‌آیند و در نتیجه روی ذرات رزین رسوب کرده و باعث آلوده شدن رزین می‌گردد.
  • با استفاده از رزین‌های تبادل یونی می‌توان لیزین را که جز اسید آمینه ضروری مورد نیاز رژیم غذایی خوکها ، ماکیان و سایر گونه‌های حیوانی می‌باشد ، را تخلیص کرد. دلیل اهمیت تخلیص این اسید آمینه ، نزدیکتر شدن رژیم غذایی حیوانات به نیازمندیهای آنها در مصرف مواد خام و ... است با توجه به اینکه مقدار لیزین در دانه‌ها ، بخصوص غلات ناچیز می‌باشد.
  • حذف سیلیکا از آبهای صنعتی با استفاده از رزین‌های آنیونی قوی
  • حذف آمونیاک از هوا بوسیله زئولیت‌های طبیعی اصلاح شده (کلینوتپلولیت)

منابع

1.       نشریه علمی و پژوهشی شیمی ایران دوره 23 شماره 2

2.       اصول تصفیه آب تالیف دکتر محمد چالکش امیری

3.       روشهای پیشرفته در صنعت تصفیه آب تالیف مهندس محمد کرمانی

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم مهر 1386ساعت 14:21  توسط امین اله تبرائی  | 

 

  مطلب زیر بخشی از گزارش کار آموزی بنده می باشد

۱۴-آزمايش هاي شيميايي آب

1-14-  اندازه گيري قليائيت :

الف) 100 سي سي از نمونه آب مورد نظر را در يك ارلن ماير 500 سي سي بريزيد.

ب) 3 تا 4 قطره معرف P بدان اضافه نماييد.

ج) در صورتي كه رنگ محلول به ارغواني تغيير شكل دهد آب حاوي قليائيت است در غير اينصورت آب قليائيت ندارد.

د) در آب حاوي قليائيت ( رنگ محلول ارغواني ) محلول اسيد سولفوريك N02/0 اضافه نماييد تا رنگ ارغواني ازبين برود ، PH محلول در اين شرايط 3/8 خواهد شد . هر سي سي از اسيد سولفوريك مصرف شده معرف pmm10 قليائيت ساده بر حسب معادل كربنات كلسيم ، ( ميلي گرم بر ليترcaco3 ) است.

ذ) براي پيدا كردن قليائيت كل بايد در حضور معرف T  به تيتراسيون ادامه دهيم تا رنگ زرد پرتغالي ( پوست پيازي ) ظاهر شود.

ر) PH در اين نقطه حدود 5/4 است.

ز) مقدار اسيد مصرف شده از ابتدا تا PH حدود 5/4 را در عدد 10 ضرب كرده تا قليائيت كا پيدا شود.

مطالب زير را در مورد فرمهاي قليائيت مي توان تعميم داد:

الف)   P=T تمامي قليائيت مربوط به oH است.

ب)  تمامي قليائيت مربوط به  است.

ج) p=0 تمامي قليائيت مربوط به  است.

د)  انواع غالب قليائيت مربوط به  و  است .

ذ)  انواع غالب قليائيت مربوط به  و  است.

 

 

 

 

 

 

قليائيت ، ميلي گرم در ليتر كربنات كلسيم  li/mg

نتايج تيتراسيون

قليائيت بي كربنات

قليائيت كربنات

قليائيت هيدروكسيد

P=0

T

0

0

P2

0

0

P2

0

0

P=T

0

0

T

جدول (10) روابط حاكم بر انواع قليائيت

اثرات منفي قليائيت در مقادير زياد طعم تلخي به آب مي دهد. در عين حال نگراني اساسي در مورد آب قليائي واكنشهايي است كه مي تواند بين قليائيت و بعضي كاتونها در آب رخ دهد. رسوب حاصل مي تواند باعث مسدود شدن لوله ها و ديگر ملزومات شبكه آبرساني شود. لازم به ذكر است كه هر چه قليائيت ساده بيشتر شود PH آب بيشتر مي شود و اين نكته قابل انتظار است چرا كه قليائيت ساده معرف غلظت يونهاي هيدروكسيد و كربنات است كه در PH هاي خيلي قليليي داراي غلظت قابل توجه هستند.

2-1-14- روش اندازه گيري سختي:

سختي را مي توان بوسيله روش هاي اسپكتروفتومتري يا تيتراسيون شيميايي براي تعيين مقادير يونهاي كلسيم و منيزيم در يك نمونه اندازه گيري كرد . همچنين مي توان مستقيماً با تيتراسيون كردن بوسيله ethylene diamine teraacetic acid (EDTA) و استفاده از eriochrome back-T(EBT) به عنوان معرف اندازه گيري كرد. EBT با كاتيونهاي فلزي دو ظرفيتي واكنش داده و كمپلكسي را كه به رنگ قرمز است ، تشكيل مي دهد . EDTAجايگزين EBT در اين كمپلكس مي شود و وقتي كه اين جايگزيني كامل شد ، محلول از قرمز به آبي تغيير رنگ مي دهد. اگر EDTA، M01/0 استفاده شود ، يك ميلي ليتر از تيتر كننده ، يك ميلي گرم سختي بر حسب  را اندازه گيري مي كند

 

3-1-14- جامدات معلق:

اندازه گیری

برای اندازره گیری مقدار جامدات آزمایشهای متعددی وجود دارد. اغلب این آزمایشها وزن سنجسی بوده و شامل اندازه گیری جرم رسوب می شود . آزمایش کل جامدات مقدار همه جامداتی را که در آب به صورت معلق یا حل شده ، آلی و یا معدنی هستند معلوم می دارد ؛ این پارامتر به کمک تبخیر یک نمونه تا مرحله خشک و اندازه گیری جرم باقیمانده تعیین می شود .

مقدار کل جرم باقی مانده بر حسب میلی گرم در لیتر  بر مبنای جرم خشک جامدات بیان  می شود . یک دمای خشک کننده که اندکی بالاتر از نقطه جوش باشد  برای خارج ساختن مایع و نیز آب جذب شده در رسطح ذرات جامد کافی است . در حالی که برای تبخیر آب محبوس در وسط ذرات دمایی در حدود  مورد نیاز است.

بیشتر ذرات معلق جامد را می توان به کمک فیلتراسیون از آب جدا کرد؛ بنابراین جزء معلق جامدات موجود در یک نمونه آب را می توان با فیلتر کردن آب ، خشک کردن جرم باقی مانده و فیلتر تا یک وزن ثابت در دمای  و تعیین نمودن جرم باقی مانده بر روی فیلتر تخمین زد . نتایج این آزمایش جامدات معلق بر حسب جرم خشک در حجم (میلی گرم در لیتر) بیان می شود. مقدار جامدات حل شده که از فیلتر عبور می نماید نیز بر  حسب میلی گرم در لیتر بیان می شود؛ این مقدار برابر است با تفاوت میان کل جامدات موجود در آب و جامدات معلق در یک نمونه آب.

باید توجه داشت که فیلتراسیون یک نمونه آب دقیقاً به تقسیم جامدات به دو گروه معلق و محلول مطابق تعاریف ارائه شده نمی پردازد . برخی از ذرات کلوئیدی ممکن است از فیلتر عبور کرده و همراه جزء محلول در آب محاسبه شود . در حالی که برخی دیگر از ذرات جامد محلول جذب فیلتر می شوند . میزانی که این حالت اتفاق می افتد بستگی به اندازه و ماهیت ذرات جامد و نیز به اندازه روزنه ها و خواص سطحی فیلتر دارد . از اینرو عبارتهای جرم باقی مانده قابل فیلتر و جرم باقی مانده غیر قابل فیلتنر در اغلب موارد مورد استفاده قرار می گیرد . جرم باقی مانده قابل فیلتر همراه با آب عبور نموده و خواص نزدیکتری به جامدات محلول از خود نشان می دهد در حالی که جرم باقی مانده غیر قابل فیلتر بر روی سطح فیلتر باقی مانده و خواص نزدیکتری به ذرات جامد معلق از خود نشان می دهد . جرمهای باقی مانده قابل فیلتر و جرمهای باقی مانده غیر قابل فیلتر عبارتهای هستند که اغلب اوقات در آنالیز آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرند در حالی که عبارتهای جامدات محلول و جامدات معلق بیشتر در مسائل مربوط به کنترل کیفیت آب مطرح می شوند . برای اغلب کاربردهای عملی تفاوت میان این دو ضروری به نظر نمی رسد.

بعد از خشک کردن و اندازه گیری نمونه ها مقدار ماده آلی جامدات معلق و جامدات کل را می توان از طریق محترق ساختن جرمهای باقی مانده در دمای   600   به مدت یک ساعت به دست آورد . جزء آلی جرمهای باقی مانده به دی اکسید کربن و بخار اب و سایر گازها تبدیل خواهد شد و به محیط بیرون هدایت خواهد گردید . باقیمانده مواد ، مواد معدنی یل ثابت هستند . وقتنی که مواد آلی جامدات معلق اندازه گیری می شوند الزاماً باید از یک فیلتر که از فایبرگلاس یا برخی مواد مقاوم دیگر که در برابر درجه حرارتهای بالا تجزیه نمی شوند استفاده نمود . مثال زیر بیانگر محاسبات لازم و آنالیز جامدات معلق است.

 کاربرد

جامدات معلق موادی هستند که ممکن است از لحاظ ماهیت ، آلی و یا بیولوژیکی باشند که در صورت اخیر پارامتر مهمی در فاضلاب به شمار می رود. پارامتر جامدات معلق برای اندازه گیری کیفیت جریان ورودی فاضلاب جهت کنترل تعدادی از فرایند های تصفیه و برای اندازه گیری کیفیت جریان خروجی به کار می رود. Epa استانداردی را برای حداکثر جامدات معلق که برابر با 30 میلی گرم بر لیتر است برای بیشتر جریانهای خروجی تصفیه شده فاضلاب تعیین نموده است.

4-1-14- كلريد:

اندازه گيري:

براي اندازه گيري كلرور از روش آرژانتومتري كه توسط موهر پيشنهاد شد استفاده مي شود. اين روش براي آبهاي نسبتاً شفاف بكار مي رود.

براي انجام اين آزمايش اگر نمونه به شدت رنگي است، cc3 محلول هيدروكسيد آلومينيوم را اضافه كرده و به هم بزنيد. پس از مدتي ساكن گذاشتن آن را صاف كنيد، اگر نمونه يون سولفيد وجود دارد با افزودن محلول پروكسيد هيدروژن به مقدار ml1مزاحمت را حذف كنيد.

سپس PH نمونه را به كمك محلول هيدروكسيد سديم و اسيد كلريدريك 1 نرمال بين 10-7 تنظيم كنيد. 1 ميلي ليتر انديكاتور كرومات پتاسيم اضافه كنيد و با محلول 0141/0 نرمال نيترات نقره تيتر كنيد. نقطه پاياني با به وجود آمدن رسوب قرمز آجري ديده مي شود.

عين همين عمليات را با آب مقطر انجام دهيد. مصرف نيترات نقره براي آب مقطر بين 2/0 تا 3/0 ميلي ليتر است.

 

فرمول محاسبه كلريد:

                                               حجم نمونه Mg/lit Cl= NAgNo3 (V1-V2)*35450/

 

 

 

 

 

 

 

5-1-14- اندازه گيري آهن، نيترات، نيتريت، فسفات، سولفات، فلورايد، آمونياك و منگنز توسط دستگاه اسپكتوفتومتري:

عنصر

متد

طول موج

شاهد

زمان واكنش بر حسب min

مواد مورد نياز

آهن

265

510

آب نمونه

3

پودر آهن

نيترات

355

500

آب نمونه

5

پودر نيترات

نيتريت

371

507

آب نمونه

15

پودر نيتريت

فسفات

490

890

آب نمونه

2

پودر فسفات

سولفات

680

450

آب نمونه

5

پودر سولفات

فلورايد

190

580

آب مقطر

1

5 ميلي ليتر محلول SPADNS + شاهد آب مقطر

آمونياك

380

425

آب مقطر

1

3 قطره مينرال الكل- 3 قطره پلي ونيل الكل- 1 ميلي ليتر محلول نسلر + شاهد آب مقطر

منگنز

290

560

آب مقطر

2

پودر اسيد آسكوربيك- 1 ميلي ليتر محلول آلكالين سيانيد- 1 ميلي ليتر محلول PAN + شاهد آب مقطر

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم مهر 1386ساعت 14:20  توسط امین اله تبرائی  | 

EPC در شركت هاي تصفيه آب و فاضلاب

 

مقدمه:نياز به بهره برداري سريعتر از طرح ها (قطعيت دادن به تاريخ تكميل طرح ومبلغ پيمان)وضرورت به كار گيري دانش و تجربه اي اجرايي و مهندسي پيمانكاران بالاخص فن آوري هاي نوين موجب شد كه روش اجراي پروژه ها به صورت EPC در جهان عموميت يابد.اين تحول درايران باتحول جهاني همزمان گرديد ولي عوامل- انگيزه ها- الزامات وشرايط تاريخي ويژه اي مانند انقلاب- جنگ- تحريم وكاهش قيمت نفت(قدرت خريد)آن رامستقل تر- عميق ترومتفاوت تروگاه گسترده ترازكشورهايي نمود كه درمدارج صنعتي مشابه مابودند اين شرايط جبري اجراي پروژه ها به روشEPCرادركشورما زايا تر وپويا ترمي نمايد بالاخص درپروژه هايي كه ماهيت فرآيندي دارند اين روند بسيار سريع وزودترآغازورشد كرد....


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم مهر 1386ساعت 12:1  توسط محمد حسين ساقيsaghimohit@gmail.com  | 
مواد مورد نیاز برای ساخت محلول DPD و محلول تنظیم کننده PH برای کلرسنجی:

محلول DPD:

              
۳gr DPD
  6gr/. EDTA

۲ml

H2So4

محلول تنظیم کننده PH :

46gr kH2Po4
24gr Na2HPo4
   8gr/. EDTA
چند دانه HgCl2

 

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم مهر 1386ساعت 15:56  توسط امین اله تبرائی  | 
دوستان عزیز برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید:

EPA Water Stanandards

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم شهریور 1386ساعت 12:15  توسط امین اله تبرائی  | 

کلر، سرطان و بیماری قلبی

" براساس این مطالعه ما کاملاً متقاعد شده ایم که یک وابستگی بین سرطان و آب کلرزده شده وجود دارد "
تیم پژوهشی دانشکده پزشکی ویسکانسین

افزودن کلر به آب آشامیدنی مان دراواخردهه 1800 شروع شد و تا سال 1904 استاندارد در تصفیه آب بود، و قسمت اعظم آن امروزه بدین صورت باقی مانده است. ماازکلراستفاده نمیکنیم زیرا سالمترین یا حتی موثرترین وسیله ضدعفونی کردن است، ما ازآن به این علت استفاده میکنیم که ارزان ترین است. علیرغم همه پیشرفتهای تکنولوژیکی ما، اساساً هنوز قبل ازنوشیدن آب در آن ماده شیمیایی رنگ برمی ریزیم. اثرات درازمدت آب آشامیدنی کلرزده شده به تازگی شناخته شده اند. برطبق نظر شورای کیفیت محیطی امریکا، " ریسک سرطان درمیان افرادی که آب کلر زده شده می نوشند 93 % بالاتر از میان افرادی است که آبشان محتوی کلر نیست."
دکتر جوزف پرایس یک کتاب کاملاً بحث برانگیز دراواخر دهه 60 تحت عنوان " کرونارها/ کلسترول / کلر" نوشت و نتیجه گیری کرد که " هیچ چیز نمی تواند این واقعیت غیرقابل بحث را نفی کند، علت اصلی آترواسکلروز و موارد موجود حاصل ازقبیل حمله های قلبی و سکته، کلراست." دکترپرایس بعداً ریاست مطالعه ای را به عهده گرفت با استفاده از جوجه ها بعنوان سوژه های تست، جایی که دوگروه ازچند صد پرنده درتمامی مدت معین تا بلوغ مشاهده شدند. به یک گروه آب با کلردادند وبه گروه دیگر بدون آن. گروه پرورش یافته با کلر، وقتی اتوپسی شد، مقداری بیماری قلبی یا جریان خون درهرنمونه نشان داد، گروه بدون کلر دارای هیچ شیوع بیماری نبود. گروه کلردارتحت شرایط زمستان، علایم بیرونی جریان ضعیف، لرزش، پرهای افکنده و یک میزان کاسته شده فعالیت نشان داد. گروه بدون کلرسریعتررشدکرد، بزرگتر شده و سلامت زیادی نشان میداد. این مطالعه بخوبی درصنعت ماکیان پذیرفته شد وهنوزامروزه بعنوان یک مرجع استفاده می شود. درنتیجه، بیشترتولیدکنندگان ماکیان بزرگ ازآب بدون کلر استفاده میکنند. " این یک نتیجه گیری عقل سلیم خواهد بود که اگرآب شیربطورمنظم کلری شده برای جوجه ها به اندازه کافی خوب نیست، درآنصورت احتمالاً برای ما انسان ها هم به اندازه کافی خوب نمی باشد! "
مقدار زیادی نگرانی های بخوبی یافت شده درباره کلر وجود دارد. وقتی کلربه آب مان افزوده شود، با دیگرترکیبات طبیعی ترکیب شده تشکیل تری هالومتان ها ( محصولات فرعی کلریناسیون)، یا THMs میدهد. این محصولات فرعی کلرتولید رادیکال های آزاد دربدن را کاراندازی میکنند، ایجاد آسیب سلولی کرده، و کاملاً سرطان زا هستند. " اگرچه غلظت های این سرطان زاها یا THMs پایین هستند، دقیقاً همین مقدارهای پایین است که دانشمندان سرطان عقیده دارند مسئول اکثریت سرطان های انسانی در امریکا می باشند." صندوق دفاع محیطی

منبع:

www.espadanaco.com

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم مرداد 1386ساعت 18:32  توسط امین اله تبرائی  | 

آلودگی آب و تاثیرش بر سلامت ما

" انسان ظرفیت برای پیش بینی کردن و پیش دستی کردن را ازدست داده است. او با خراب کردن زمین به کارش پایان خواهد داد. "
آلبرت شوایتزر

علل آلودگی آب فراوان هستند و درمحدوده آب های جاری کشاورزی تا استفاده نامناسب ازمواد شیمیایی خانگی و هرچیزی بین این موارد است. درحالیکه مصرف استاندارد بیش از 75000 ترکیبات شیمیایی مختلف درجامعه ما راحتی فزاینده و تولیدکنندگی در زندگی هایمان ارائه کرده است، این مورد هم با قیمتی شگفت انگیزبدست آمده است... افزایشی شدید دربیماریهای منحط کننده. دراوایل دهه 1900 ، قبل ازکلر، حشره کش ها، آفت کش ها ودهها هزارماده شیمیایی دیگر که دربرابرشان قرارداده می شویم، فرد معمولی دارای یک شانس 1 به 50 گرفتن سرطان بود، امروزه ازهر3 نفر میتوان انتظارداشت که 1 نفردرعمرش دچارسرطان شود، یکی ازهر2 مرد.
استفاده مان ازمواد شیمیایی درست شده دست بشری بحدی شدید شده است که حالا میتوانیم ردپاهایی از این سموم سطح پایین در عملاً هرعرضه آب همگان دردنیا بیابیم. یک گزارش اخیر توسط گروه مطالعه رالف نادر، پس از مرورکردن بیش از10 هزارمستندات بدست آمده از طریق " آزادی قانون اطلاعات" بیان کرد که، " آب آشامیدنی امریکا محتوی بیش از 2100 ماده شیمیایی سمی است که میتوانند ایجاد سرطان کنند."
" شورای فدرال برکیفیت محیطی" گزارش میدهد که " حداکثرتا دوسوم همه سرطان ها را میتوان به این سموم سطح پایین نسبت داد." و اینکه " وقتی آب زمین مان آلوده شود برای دهها هزار سال به همین صورت باقی خواهد ماند... اگر بمدت زمان زمین شناسی نباشد!" تمایل مان سرزنش کردن آن روی جریان بالایی کارخانه بزرگ است. ودرحالیکه صنعت قطعاً نقش خودش را در مشکلات آلودگی آب مان ایفا کرده است، این " ما " افرادهستیم که باید بیش ازهمه سرزنش بشویم. اکثریت آلوده کننده های یافت شده در آب آشامیدنی ما میتوانند به مصرف نامناسب یا مازاد ترکیبات معمولی ازقبیل مواد شیمیایی مرغزار، گازوئیل، محصولات پاک کننده و حتی داروهای تجویزی ردیابی شوند.
زمانی که درک کنیم که هرچیزی که ازآب زهکشی پایین برود، روی علفزارهایمان، روی مراتع کشاورزی مان یا درداخل محیط به هروسیله ای .. نهایتاً در پایان به آب آشامیدنی ما خاتمه می یابد، شروع به مشاهده این نکته می کنیم که حقیقتاً عرضه های آب آشامیدنی مان چقدر ضعیف هستند.
تسهیلات تصفیه آب شهرداری مان برای ازبین بردن این مواد شیمیایی طراحی نشده و کارایی ندارند و نوعاً فقط مرکب از فیلتراسیون بسترماسه و ضدعفونی کننده هستند، بسیار شبیه به یک فیلتر استخرشنا. زیرا قسمت اعظم تسهیلات تصفیه آب امروزی بسیار شبیه به تسهیلاتی هستند که درابتدای این قرن بودند. شورای دفاعی ذخایر طبیعی می گوید: " کارخانجات آب آشامیدنی قدیمی و منسوخ شده هستند، و عرضه های آب بصورت فزاینده مورد تهدید و آلوده شده بوسیله مواد شیمیایی و میکروارگانیسم ها می باشند. طریقی که ما آب آشامیدنی سالم را تضمین می کنیم ازبین رفته و باید تثبیت شود. "
کارول براونر، امریکا EPA

یکی ازمسئولان پیشروی آلودگی آب، دکتردیوید اوزون اف ازدانشگاه بوستون ازبهداشت همگانی هشدار میدهد که، " ریسک بیماری وابسته با آب آشامیدنی همگانی ازنظری به واقعی پیش رفته است." بسیاری بیماری ها که درگذشته نمی توانست مرتبط با یک علت احتمالی بشود، حالا میتواند مستقیماً مرتبط با سموم در آب آشامیدنی مان بشود.

استفاده ازحشره کش ها و آفت کش ها تاحدی فزاینده شده است که حالا بطورمعمول درشیر آب خانگی با تناوب هشداردهنده یافت میشوند.

یک مطالعه درسال 1994 از29 شهرعمده امریکا توسط گروه کارمحیطی دریافت که هر29 شهر دارای ردپاهایی ازحداقل یک علف کش درآب آشامیدنی بودند. این گزارش تحت عنوان " آب شیر آبی" ادامه داده گفت که " میلیونها امریکایی بطورمعمول درمعرض یک حشره کش یا بیشتر در یک لیوان آب شیر قرارداده می شوند."

این " تست های آب شیر" برای اولین بار دوتا یا بیشترازحشره کش ها درآب آشامیدنی ما تعداد 27 تا از29 شهر یافتند، 3 تا یا بیشتردر 24 شهر، 4 تا بیشتر در 21 شهر، 5 تا یا بیشتردر 18 شهر، 6 تا یا بیشتر در 13 شهر و 7 تا یا بیشترازحشره کشها در آب شیر5 شهر. درفورت واین ایندیانا حشره کش های مختلف در یک لیوان آب مجزا ازآب شیر یافت شدند!

بعنوان یک یادداشت تکان دهنده گزارش داده شد که دراین 29 شهرتعداد 45 هزار نوزاد فرمول مخلوط شده با آب شیرمحتوی علف کش ها را نوشیدند و اینکه " بیش ازنیمی ازاین نوزادان بین 4 تا 9 ماده شیمیایی در هربطری میخوردند! "

اثرات بهداشت تاسف بار مصرف این مواد شیمیایی کاملاً سمی چند برابر برای کودکان کوچک تشدید می شوند زیرا سیستم های آنها حساس تربوده و هنوز درحال توسعه هستند. کودکان کوچک همچنین حجم بسیار بیشتری ازمایعات در پاوند وزن بدن را مصرف کرده و بنابراین مقدار مصرف بزرگتری بدست میاورند، با این وجود هیچ یک ازاین عوامل وقتی مقادیر آلوده کننده حداکثر EPA برقرار شوند درنظرگرفته نمی شوند. آکادمی ملی علوم گزارشی درسال 1993 درباره این موضوع صادرکرد وبیان کرد که " کودکان بالغین کوچک نیستند، بدن هایشان کمتر توسعه یافته و قادر به سم زدایی ترکیبات زیانبارخاص نمی باشد. "
عیب اصلی دیگری درخطرات تخمینی مواد شیمیایی درآب آشامیدنی ما فرضیه اشتباهی است که فقط آن یک ماده شیمیایی دارد مصرف می شود. مقررات برمبنای آنچه سالم برای یک آب آشامیدنی بالغ 175 پاوند برقرار میشوند مفروض است با فقط آن ماده شیمیایی موجود و مسمومیت ترکیبی دو ماده شیمیایی یا بیشتر را درنظر نمی گیرند. در یک گزارش مشاوره ای علوم سال 1995، برای EPA بیان شد که " وقتی دو تا بیشتر ازاین آلوده کننده ها درآب ما ترکیب میشوند توان آن میتواند تا 1000 برابر افزایش یابد."

بدون درنظرگرفتن عقاید متفاوت سالم است فرض کنیم که هیچ میزان قابل قبولی برای حشره کش ها و آفت کش ها در آب آشامیدنی ما وجود ندارد.

درامریکا هرساله ما بیش از 2.2 بیلیون پاوند ازحشره کش ها، یا 8 پاوند برای هر مرد، زن و کودک در این کشور مصرف می کنیم.
حلال های صنعتی ازقبیل TCE و بنزین راهشان را به ذخایرآب مان ازعملاً صدها منبع
باز می کنند. فرودگاهها و پایگاههای نظامی هواپیماها و قطعات موتوری را با TCE گریس زدایی میکنند، که یکی ازغلیظ ترین سم ها درحال حاضراست. یک قاشق چای خوری از TCE بیش از 250 هزار گالن آب را غیرقابل آشامیدن خواهد کرد، و با این وجود هزارها گالن هر روزه در کاربردهای بدون ظرف مصرف می شوند. پرکلرواتیلین، سیانید، و بنزین درچنین صنایع معمولی مثل خشک شویی، کارواش ها و عکاسی مصرف می شوند، که مقدار زیادی ازآن وارد ذخایر آب مان می شود. نشان داده شده است که مناطقی با بالاترین میزان های این سرطان زاهای ساخته شده دست بشر در ذخایر آبشان همچنین دارای بالاترین وقوع سرطان هستند. ژاکلین وارن از شورای دفاع منابع طبیعی درباره این موضوع اظهارنظرکرد، " نکته ای که بطورقطع درباره سموم درآب آشامیدنی مان میدانیم آن است که هرچه بیشترنگاه می کنیم بیشترمی یابیم. "

سرطان تلفات زیادی ازجامعه ما می گیرد، یک نفرازهر7 نفر ازاین بیماری درست شده دست بشرفوت خواهد کرد. برطبق نظرمرکزکنترل بیماری " مرگ ناشی ازسرطان سریعترازجمعیت درحال افزایش است" حالا بصورت گسترده پذیرفته شده است که سرطان یک بیماری محیطی است. سازمان بهداشت جهانی وانجمن سرطان ملی هردو پیشنهاد میکنند که بیشترسرطان های انسانی، احتمالاً به تعداد 90 % بوسیله سرطان زاهای شیمیایی درمحیط ایجاد می شوند. این تحقق برای تغییر برجسته است زیرا بدان معنی است که ازبیشترسرطان ها میتوان بوسیله بحداقل رساندن یا ازبین بردن قرارگیری مان دربرابرسرطان زاهای شیمیایی پیشگیری کرد.

درحالیکه صنعت قدرتمند استدلال می کند که مقادیراین سموم درمحیط قابل ملاحظه هستند، شواهد علمی برخلاف آنرا نشان داده اند. یک گزارش ازانجمن سرطان ملی به جراح ارشد نتیجه گیری کرد که " هیچ میزان قرارگیری دربرابر یک سرطان زای شیمیایی برای انسان نباید ازنظر سم شناسی غیرقابل ملاحظه درنظرگرفته شود."

ما سالیانه بیلیون ها دلاردرجستجوی درمانی برای سرطان خرج میکنیم. این بیماری صرفاً نتیجه مشکل واقعی است، آلودگی محیطی. اگرمیخواستیم این بیلیون ها دلار وهمان تلاش فشرده را درجهت حل مشکل بجای یادگیری زندگی کردن با نتیجه (سرطان ) هدایت کنیم ، ما خدمت زیادی به نسل های آینده مان کرده ، و حقیقتاً میتوانستیم " اپیدمی سرطان" را متوقف کنیم .

منبع:

www.espadanaco.com

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم مرداد 1386ساعت 18:26  توسط امین اله تبرائی  | 
 سرب تهدید سلامت محیطی شماره یک برای کودکانمان است"
اداره سلامت وخدمات انسانی امریکا
----------------------------------
پس ازکلر، سرب شایع ترین آلوده کننده یافت شونده درآب شیراست. منشاء سرب موجود در نوشیدنی بین لوله اصلی خیابان و شیرخانگی است، بنابراین تصفیه نه منطقی نه عملی است. بیشتر سرب درآب آشامیدنی ازلوله های خط سرب، تجهیزات لوله کشی داخل خانه تان میاید. EPA تخمین می زند که 98 % از همه خانه ها دارای لوله ها، تجهیزات یا اتصالات لحیم کاری در لوله کشی ساختمان هستند که می تواند تا حدی به میزان سرب درشیرآب کمک کند.
بوسیله EPA تعیین و تشخیص داده شده است که هیچ میزان ایمنی برای سرب درآب آشامیدنی وجود ندارد و اینکه هرمیزان دارای مقداری اثرات بهداشتی زیانباراست.
سرب بیشترخسارت را برکودکان کوچک وارد می کند. حتی مقادیربسیارکم سرب می توانندایجاد IQs کاهش یافته، معلولیت های یادگیری و مشکلات رفتاری از قبیل افزایش فشارخون و توجه کاسته شده درکودکان بکنند. و اغلب اثرهای سرب مادام العمر و غیرقابل برگشت هستند.
سرب درآب آشامیدنی افراد بزرگسال ایجاد افزایش فشارخون کرده و تولید هموگلوبین لازم برای انتقال اکسیژن را کاهش داده و با متابولیسم کلسیم سلولی نرمال تداخل میکند. سرب درآب برهمه افراد به طریقی تاسف بار و دایمی اثرمیگذارد. قرارگیری دربرابر سرب تجمعی وطولانی مدت است. این فلزسمی دربدن ذخیره می شود، ابتدائاً در دندان ها و استخوان ها. وقتی بدن تحت فشار فیزیکی است، یا درمواد خاصی کمبود دارد، سرب ذخیره شده با مقادیرمتغیربسته به وضعیت فیزیکی افراد رها می شود.
اساساً، سرب دارای اثری بسیار زیانبار برسیستم الکتریکی بدن، پیغامهای زندگی سازحساس سیستم عصبی است، که ازمغز به هر سلول و اندام دربدن فرستاده می شود، که منتهی بر شروع زنجیره ای ازاثرات سلامت تاسف بار می شود.
بوسیله EPA امریکا تخمین زده شده است که سرب درآب آشامیدنی هر ساله به تنهایی درامریکا در 560 هزار مورد از یادگیری کودکان و 680 هزار مورد افزایش فشارخون مشارکت می کند.
بعضی مطالعات ارتباطی بین قرارگیری درمعرض سرب وجرم های نوجوانان نشان داده اند. مناطقی در شهرهای بزرگ که دارای مقادیر سرب بیشتری درآب آشامیدنی هستند، همچنین معلوم شده که دارای میزان بالاتراثرات سرب پیش ازبزرگسالی در آب آشامیدنی هستند؛ افسردگی، اضطراب، معلولیت های یادگیری، و افزایش فشارخون عواملی هستند که منتهی بررفتار ضد- اجتماعی و درمواردی فعالیت های خشن کودکان ونوجوانان می شوند.
در فصل اول سال 1993 ، EPA گزارشی برای اولین بار منتشرکرد که نتایج الزامات سرب درآب آشامیدنی را نشان می داد. این گزارش مستند ساخت که درامریکا، 42 ایالت ازمحدوده های قانونی سرب درآب آشامیدنی تجاوز کرده و اینکه ایالات دیگرازاجرای تست مورد نیازناتوان ماندند. بعضی مناطق دارای مقادیر سرب مازاد بیش از 450 قطعه دربیلیون بوده ا ند، سی برابر محدوده های قانونی سرب 15 ppb. میزان EPA تعیین شده بعنوان میزان ایمن، یا MCLG
( میزان هدف آلوده کننده حداکثر)، 0 ppb است.
ص 2 )
EPA امریکا همچنین دریافته است که درافراد مذکربزرگسال، کنترل بهتر سرب درآب آشامیدنی میتواند از 680 هزار مورد افزایش فشارخون، 650 سکته، 880 حمله قلبی، و 670 مرگ پیش رس ناشی از بیماری قلبی هرساله درامریکا به تنهایی پیشگیری کند.
درسال 1991، EPA امریکا استاندارد فدرال برای مقدار مجاز سرب درآب آشامیدنی را از50 قطعه دربیلیون به 15 قطعه دربیلیون کاهش داد. این استاندارد جدید یک پیشرفت بود، اما برطبق نظر شورای دفاع منابع طبیعی، قانون فدرال را نقض میکرد. این قانون ایجاب میکند که EPA امریکا حداکثر مقادیرآلودگی را برمبنای " اثرات سلامت" و نه قابلیت امکان اقتصادی قراردهد. اگرچه پژوهش ارائه شده به EPA امریکا مستند ساخت که "هیچ " میزان سالمی برای سرب در آب آشامیدنی وجود ندارد، و اینکه هرمقداری دارای اثرات سلامت خصمانه است، میزان مجاز پس ازیک تلاش آزمایشگاهی فشرده توسط خدمات رفاهی آب 15 قطعه دربیلیون قرارداده شد. استاندارد جدید EPA امریکا همچنین تاسیسات آبی داد که برای انطباق 20 ساله بودند.
اساساً هرخانه با لوله کشی داخلی دارای میزانی سرب در آب شیر است که خطری برای سلامتی است. بزرگترین تراژدی آلودگی سرب ازآب آشامیدنی آن است که کاملاً قابل پیشگیری است. با اتخاذ چند اقدام ساده، با شروع با فیلتراسیون Point- Of-Use آب آشامیدنی مان ، میتوانیم عملاً اثرات تهدید بار سرب درجامعه مان را ازبین ببریم، و مهم تر از آن برکودکانمان.

منبع:

www.espadanaco.com

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم مرداد 1386ساعت 18:22  توسط امین اله تبرائی  | 
 

" بدن انسان بیش از 70 % آب است، این یک معادله عقل سلیم است که کیفیت آبی که می نوشیم تاثیری اساسی برسلامت مان خواهد داشت."
برطبق نظرانجمن کیفیت ملی آب ، 56 % ازهمه مردم درباره کیفیت آب شیر تصفیه شده شهرداری مضطرب هستند. این نکته، همراه با تمنا برای آب آشامیدنی بهتر، باعث تقویت رشد عظیم در صنعت آب بطری شده است. ما همه می توانیم بیاد بیاوریم، که نه خیلی مدت قبل، وقتی بخش آب بطری در فروشگاه بقالی مرکب از اختصاص بسیارکم فضای پیشخوان بود، ابتدائاً تخصیص داده شده به چند کوزه های گالنی از آب مقطر. امروزه، آب بطری یک بخش عمده از جزیره آ شامیدنیها برخوردار شده و دارای پرستیژی است که بخشی با سریعترین رشد از تمامی صنعت نوشیدنی، است، اگرنگوییم که سودمندترین می باشد.
صنعت آب بطری هدف بعضی از بزرگترین شرکت ها درجهان شده است. شرکت Chlorox Bleach Co. ، پپسی کولا و کوکاکولا صرفاً چند تایی از سرمایه گذاری های اخیر دراین بازار کاملاً نافع هستند، با کلراکس که بزرگترین شرکت کننده در تجارت آب بطری است.
“ Aquafina” پپسی کولا و “Dasana” کوکاکولا تقریباً سودآورترین محصول هرشرکت شدند! اگر ما صرفاً یک نگاه عقل سلیم به شرکت های کنترل کننده این صنعت بیندازیم، که یقیناً برای آگاهی بهداشتی شان شناخته شده نیستند، شروع به درک این سوء تفاهم خواهیم کرد که پیرامون کیفیت آب بطری ایجاد شده است. میلیون ها و میلیون ها دلار هرهفته درفعالیت های تبلیغاتی خرج می شوند تا این ادراک را بدهند که این آب های بطری شده ازبعضی چشمه های کوهستانی دست نخورده میایند، درحالیکه درواقع بسیاری ازآنها ازیک سیستم آب شهرداری درست مثل آب شیر شما میایند. هردوی “ Aquafina” پپسی کولا و “Dasana” کوکاکولا در یکی ازبسیاری کارخانه های آب بطری درسرتاسرامریکا وارد بطری می شوند جایی که آب شهرداری بعنوان یک منبع استفاده می شود، مثل بسیاری از اتیکت های پیشرو.
مقرراتی که برای آب بطری است فقط ضروری می سازند که این آب به " خوبی" آب شیرباشد. هیچ اطمینان یا الزاماتی وجود ندارند که آب بطری کیفیت بالاتری از آب شیرداشته باشد، و بر طبق بعضی مطالعات اخیر، اغلب ممکن است کیفیت پایین تری هم داشته باشد.
در ماه مارس سال 1999 ، شورای دفاع ذخایرطبیعی ( NRDC) گزارشی به نام " آب بطری، " نوشیدنی خالص " یا اعتیاد خالص ؟ منتشر کرد وبه اداره غذا و داروی ایالات متحده برای پیشرفت ها دربرنامه مقررات آب بطری عرضحال داد. تغییرات درخواست شده صرفاً الزامی می کرد که قوانین آب بطری FDA " سخت گیری کمتری " ازدستورعمل های آب شیر نداشته و " کمترمحافظت کننده ازبهداشت همگانی" نباشد. گزارش NRDC خاطرنشان می کند که تا 40 % ازهمه آب بطری درواقع آب شیردر یک بطری است.
این گزارش همچنین براین واقعیت تمرکزمی کند که 60 تا 70 % از همه آب بطری فروخته شده درامریکا عاری از استانداردهای آب بطری FDA است، بعلت اینکه استانداردهای فدرال در مورد آب بطری شده و فروخته شده درهمان ایالت کاربرد ندارند.
فقط آبی که درسرتاسرخط ایالتی منتقل می شود باید ه استانداردهای فدرال را برآورده کند.
شرکت های آب بطری شده ازاین روزنه بمنظوراجتناب ازانطباق بااستانداردهای اولیه بهداشتی استفاده کرده اند، ازقبیل آنهایی که برای آب شیرشهرداری کاربرد دارند. همچنین، همه آب های کربنات داریا جرقه زننده بطورکامل معاف از دستورعمل های FDA هستند که محدوده های آلودگی خاص برقرار می کنند.
برطبق مطالعه NRDC، " حتی آبهای بطری شده بوسیله استانداردهای آب بطری شده ویژه FDA دربرگرفته می شوند، آن قوانین دربسیاری راهها ضعیفترازقوانین EPA هستند که در مورد آب شیرشهربزرگ کاربرد دارند. " برای مثال اگرما مقررات EPA برای آب شیر را قوانین آب بطری مقایسه کنیم : ( این مثال ها نقل قول هایی از گزارش رسمی NRDC هستند)
• آب شیرشهری نمی تواند دارای هیچ اشریشیا کولی یا باکتری کولیفورم مدفوع تایید شده باشد. قوانین آب بطری شده FDA شامل هیچ چنین ممنوعیتی نیست ( یک مقدار بخصوص ازهرنوع باکتری کولیفورم درآب بطری شده مجازاست).
• آب شیرشهری، ازآب سطحی، باید تصفیه و ضدعفونی شود. برعکس، هیچ الزامات تصفیه فدرال یا گندزدایی برای آب بطری شده وجود ندارد.
• بیشترشهرهایی که ازآب سطحی استفاده می کنند بایستی دارای تست کریپتوسپوریدیوم یا
جیاردیا باشند، دوپاتوژن آب معمولی، که میتوانند ایجاد اسهال و مشکلات دیگر بکنند، با این وجود شرکت های آب بطری شده نباید این کار را انجام دهند.
• آب شیرشهری بایداستانداردها برای مواد شیمیایی سمی یا سرطان زای بخصوص مهم را برآورده کنند، ازقبیل فتالات ( یک ماده شیمیایی که میتواند ازپلاستیک نشت کند، شامل بطریهای پلاستیکی)؛ بعضی ها درصنعت FDA را تشویق کردند که آب بطری شده را ازمقررات درنظرگیرنده این مواد شیمیایی معاف کند.
• سیستم های آب شیر شهری باید گزارشات سالیانه " حق دانستن" منتشرکنند، و به مصرف کنندگان بگویند درآبشان چه چیزی می باشد. مالکین آب های بطری شده با موفقیت یک ضرورت " حق دانستن" را ازبین بردند.
گزارش شورای دفاعی ذخایرملی نتیجه گیری کرد که " بنابراین، درحالیکه مقدار زیادی از آب شیر حقیقتاً خطرناک است، با مقایسه کردن داده های موجود، ما نتیجه گیری می کنیم که هیچ اطمینانی وجود ندارد که آب بطری شده سالم ترازآب شیر باشد."
واقعیت آب بطری شده آن است که مردم بین 1 تا 4 دلار درهرگالن برای تصور کیفیت بالاتر می پردازند، درحالیکه حقیقتاً، کیفیت آب بطری شده " ناشناخته " است! ما هیچ راهی برای دانستن کیفیت واقعی آب بطری نداریم.
تصفیه آب Point- of - Use ، با کیفیت سیستم تصفیه آب خانگی تابحال مقرون بصرفه ترین، ساده ترین و قابل ترین تولید کننده با آب سالم با بالاترین کیفیت است . برطرف کردن کلر و دیگر
آلوده کننده ها با این تصفیه، درست قبل از مصرف، درخانه خودتان، با سیستمی که مستند شده تا تولید " آب سالم" بکند... صرفاً معقول تراست .
با یک تصفیه آب خانگی شما می توانید دارای کیفیت تضمین شده برای حدود 10. یک گالن درمقابل 1 تا 4 دلار یک گالن آب بطری شده باشید. همانطور که گفته اند ..." اگربخواهید کاری درست شود، شما باید آنرا خودتان انجام دهید"، و آن نکته یقیناً موردی است که درباره آب آشامیدنی مان می باشد.

سوال : TDS چیست ؟
پاسخ :
جامدات حل شده کلی، اندازه گیری کلی وزنی همه جامداتی که درآب حل می شوند. جامدات حل شده درآب ابتدائاً کلسیم و منیزیم هستند و یک مقیاس آلودگی نخواهند بود. تست هایی که رسانایی آب را اندازه گیری می کنند ( اغلب توسط شرکت هایی استفاده می شوند که سیستم های اسمزمعکوس را می فروشند) فقط یک تخمین نسبی از جامدات حل شده می دهند و نباید بعنوان یک شاخص از کیفیت آب مشاهده شوند.

سوال : آیا کلر زیانبار است؟
پاسخ :
کلرابتدا درسال 1908 در شیکاگو به یک سیستم آب همگانی افزوده شد و درازبین بردن بسیاری انواع بیماری های منتقل شده آبی مثل وبا و تب تیفوئید قابل استفاده بود. پیش ازکلرزدن بسیاری شهرهای عمده دارای آمارمرگ ومیر1 در 1000 نفر به تنهایی ازتیفوئید بودند. کلر برای گندزدایی کردن آب شهرداری بمدت بیش از 80 سال استفاده شده و دارای بعضی اثرات مثبت بربهداشت همگانی بوده است. دردهه سال های 1970 ، کشف شد که کلر، وقتی به آب افزوده شود، تشکیل تری هالومتان ها را میدهد( محصولات فرعی کلرزده شده) با ترکیب کردن با ماده آلی طبیعی بخصوص مثل سبزیجات و جلبک ها. درسال 1992 مجله امریکایی بهداشت همگانی گزارشی منتشر کرد که یک افزایش بین 15 تا 35 % در انواع بخصوصی از سرطان برای افرادی که آب کلر زده مصرف می کنند نشان می داد. این گزارش همچنین بیان میکرد که مقدار زیادی از این اثرات ناشی از دوش گرفتن درآب کلر زده بود. انستیتوملی سرطان خطرات سرطان را برای مردمی که آب کلر زده مصرف می کنند 93 % بالاتر ازکسانی می داند که آب کلر زده مصرف نمی کنند. اثرات نوشیدن آبکلر زده شده بمدت چند دهه مورد بحث بوده اند. بهرحال، بیشترمتخصصان حالا توافق دارند که بعضی ریسک های قابل ملاحظه مرتبط با مصرف کلر و محصولات فرعی کلر زده شده وجود دارند.

سوال : چرا آیا بعضی مناطق آزمایش منفی برای کلر میدهند؟
پاسخ :
عملاً همه سیستم های آب شهری محتوی مقداری کلرهستند. این میزان بسته بردرجه حرارت بیرونی، فصل، فاصله ازتسهیلات آب و مصرف موجود تغییرخواهد کرد. درحالیکه کلر بعضی اوقات می تواند دریک روزبخصوص با یک جعبه ابزار تست OTO قابل ردیابی باشد، آن میزان می تواند روز به روز بشدت تغییرکند. همچنین بعضی شهرها درمواقع بخصوصی از امونیاک بعنوان یک ضدعفونی کننده استفاده می کنند بمنظور کاستن کلرزدن محصولات فرعی. بدون کلر خطرات بیماری های منتقل شده آبی دریک سطح قابل ملاحظه خواهد بود، یک میزان کلر غیرقابل ردیابی، در یک روز خاص، نیاز برای یک سیستم موثر برطرف کردن کلر را ازبین نمی برد.

سوال : چه کاری انجام می دهید اگر آبی داشته باشید که با ماده رادیواکتیو آلوده شده باشد؟
پاسخ :
حرکت! آب رادیواکتیودراین کشور بسیار شایع نیست و یک مسئله جدی تر است که باید با یک سیستم تصفیه آب خانگی با آن روبروشد. بسیاری از مردم ماده آلوده کننده " رادون" را با رادیواکتیویته اشتباه می گیرند درحالی که در واقع آنها کاملاً متفاوت می باشند. رادون از پوسیدن سنگ معدن اورانیوم تولید شده و می تواند بصورت موثر با تصفیه کربن برطرف شود.

سوال : VOCs چه هستند؟
پاسخ :
مواد شیمیایی آلی فرار ترکیبات مصنوعی هستند که دردرجه حرارت های نسبتاً پایین به بخار تبدیل می شوند. نوعاً VOCs در درجه حرارت بسیار پایینتراز آب تبخیر می شود. بیشتر مواد شیمیایی مصنوعی یافت شده در آب ، ازقبیل حشره کش ها و آفت کش ها VOCs هستند.

سوال : چرا آیا سیستم های تصفیه TDS را کاهش نمی دهند؟
پاسخ :
سیستم های " تصفیه" برای برطرف کردن انتخابی آلوده کننده ها و برای باقی گذاردن مواد معدنی حل شده ازقبیل کلسیم ومنیزیم طراحی شده اند. این کانی های حمل شده آبی مفید هستند و طعم طبیعی تری به آب می دهند. سیستم هایی که کانی ها را برطرف می کنند پ هاش آب را پایین برده و باعث می شوند که آب پرتکاپوتر باشد. آب با پ هاش کمترخواستارمتعادل کردن خودش بوسیله ازصافی گذراندن عناصری ازقبیل مس، سرب یا آلومینیوم ازادوات لوله کشی و ظروف آشپزی است. آشپزی کردن درآب عاری ازمواد معدنی همچنین باعث کشیدن مواد معدنی ازغذاهایتان خواهد شد که باعث ایجاد یک ارزش تغذیه ای کاسته شده خواهد شد. آب با یک محتوای معدنی متعادل شده دارای تمایلی بسیار کمتر برای گرفتن عناصربیگانه است. TDS ( کل جامدات حل شده ) درابتدا ازمواد معدنی حل شده درست شده و مرتبط با آلوده کننده های زیانبارنیست. برای شرکت ها بسیار فریبنده است که اشاره کنند که کاهشی درTDS به معنی کیفیت آب ارتقا یافته است، دربیشتر موارد این طورنیست.

سوال : چرا بعضی اوقات آب تصفیه شده ازدستگاه ابرآلود بنظر می رسد؟
پاسخ :
گاهگاهی، آب تصفیه شده ممکن است شیری یا ابری بنظربرسد. عمل سیفون دربستن لوله آب می تواند ایجاد کیسه های هوایی درفیلتربکند. این کیسه های هوایی تولید حباب های هوایی کوچک درآب فیلتر شده خواهند کرد که باعث ظاهرابرآلود می شود. این هوا ناپدید خواهد شد اگرشیشه آب برای یک دقیقه بنشیند. اگرابرآلودی درآب فیلترملاحظه شود، این فیلتر را واژگون کنید و اجازه دهید آب بمدت 2 تا 3 دقیقه جاری شود. این کار به کیسه های هوایی اجازه خواهد داد ازگلوله های فیلتربه بیرون خارج شوند.

سوال : آیا فیلترها می توانند برروی آب داغ استفاده شوند؟
پاسخ :
توصیه نمی شود ازفیلترهای آب آشامیدنی بر روی آب داغ بعلت نشت بالقوه استفاده شود. لوله کشی لاستیکی نرم بر بیشترسیستم های بالای پیشخوان و درزبندی های حلقه O هنگام قرارگیری دربرابرآب داغ ممکن است نرم شده و نشت هایی بوجود بیاورند. بیشترسیستم های بالای پیشخوان برای درجه حرارت های آب حداکثرتا 90 درجه درجه بندی شده اند. فیلترهای دوش می توانند با آب حداکثر تا 115 درجه استفاده شوند، 100 تا 104 درجه حرارت طبیعی دوش می باشد.

منبع:

www.espadanaco.com

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم مرداد 1386ساعت 18:21  توسط امین اله تبرائی  | 

 

   فلوئور زنی  Flouridatin 

 

      بسته به شرایط آب و هوایی غلظت فلوئور مجاز در آب 0.6-1.2Mg/L می باشد

 

وحداکثر غلظت مجاز آلایندگی فلوئور 4Mg/L می باشد .

 

معروفترین ترکیبات فلوئور

 

1.سدیم فلوراید  NaF)یا هیدروفلو سیلیسیلیک(

 

این ترکیب به دلیل سرعت حل شدن زیاد در آب، پرکاربردترین ترکیب فلوئور می باشد با

 

این حال گرانترین ترکیب فلوئور می باشد.  

 

  2. سدیم سیکلوفلوراید (Na2SiF6   یا هگزافلوئوسیلیسیلیک)

 

   ترکیبی ارزان سفید و بی بو می باشد

  

  3.اسید فلوئو سیلیسییلیک  H2SiF6)یا اسید سیلیکو فلوئوریک)

 

  ترکیبی خورنده، بخار مانند ،شفا ف یا Transparentو باعث حساسیت روی پوست         

 

می  شود .دارای خلوص 22-30 می باشد .

 

 

                                          غلظت مورد نیاز فلوئور بر حسب دمای هوا درجه فارنهایت               

                                                                                   

53.7>                                   1.2Mg/L 

53.8-58.3                               1.1 Mg/L 

58.4-63.8                               1.0 Mg/L 

63.9-70.6                                0.9 Mg/L 

70.7-79.2                                  0.8 Mg/L

79.3-90.5                                 0.7 Mg/L 

   

 کودکانی که  5Mg/Lفلوئور دریافت می کنند در آنها خرابی واز دست دادن دندان مشاهده     

 

می شود

 

 حذف فلوئور توسط آلومینای فعال یا ذغال استخوان Bone Charانجام می شود که احیای این

 

رزین توسط غلظت یک در صد سود سوز آور انجام می گیرد.

 

کمبود میزان فلوئور در آب آشامیدنی باعث کاهش مقاومت مینای دندان در مقابل خرابی

 

خصوصأ در کودکان می شود . غلظت بیش از 4Mg/L فلوئور باعث فلوروزیس دندان و

 

اگزوستوز  استخوانی می گردد .[1]

  

        نکاتی در زمینه فلوئور زنی و فلوئور زدایی:

 

  __ روش Nalgonda: ترکیب آهک و سولفات آلومینیوم برای کاهش فلوئور به غلظت کمتر

 

از 1.5Mg/L

 

 __  تمام روشهای حذف فلوئور به جز آلومینای فعال محدودیت دارند .

 

  __  میکا Sio2یک مداخله گر در جریان حذف فلوئور می باشد .

 

  __ بهترین Ph برای حذف فلوئور 5-7 می باشد

 

  __ برای فلوئور زنی آب باید سختی گیری شده باشد و یا برای غلبه بر این مسئله از       

 

پلی فسفات ها  استفاده نمود.[2]

 

 

 

 

 

 

                   [1] M.j Hammer-Water and Wastewater technology-2005-4th Edition

[2] Alan C.Twort-Water Supply-5th Edition-2000

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم تیر 1386ساعت 15:2  توسط سيد كمال غديريkamalgh2005@gmail.com  | 
يك نهاد مهم زيست محيطي اعلام كرد نمك زدايي از آب دريا براي استفاده از آن به عنوان آب نوشيدني، شيوه بدي براي مقابله با كم‌آبي در نقاط مختلف جهان است و مي‌تواند به تغييرات آب و هوايي شديدتري بيانجامد.

اما برخي از دانشمندان با اين يافته‌ها مخالفند و مي‌گويند نقش شيرين كردن آب در گرم شدن هواي جهان بسيار جزيي است.

به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس از ژنو، "صندوق جهاني حيات وحش ‪"WWF‬ اعلام كرد مطالعه محققان آن به اين نتيجه رسيده است كه شيرين كردن آب انرژي زيادي مصرف مي‌كند، گازهاي گلخانه‌اي منتشر مي‌كند و در برخي نواحي ساحلي، باعث نابودي حيات دريايي مي‌شود.

جيمي پيتاك رييس برنامه "آب آشاميدني" ‪ WWF‬گفت تعداد دستگاه‌هاي آب شيرين كن به سرعت رو به افزايش است و اگر اين روند همچنان ادامه يابد، ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي و تغييرات آب و هوايي بيشتر خواهد شد.

وي گفت صندوق جهاني حيات وحش تعداد آب شيرين‌كن‌هاي جهان را حدود يك هزار دستگاه تخمين مي‌زند و اضافه كرد كه به دست آوردن اطلاعات دقيق در اين رابطه كار دشواري است و به تحقيقات بيشتري نياز دارد.

نمك‌زدايي در نقاط مختلف جهان به ويژه در استراليا، خاورميانه، اسپانيا، انگلستان، آمريكا، هند و چين يك روند صعودي را در پيش گرفته است.

خاورميانه تقريبا ‪ ۶۰‬درصد آب آشاميدني مورد نيازش را از طريق نمك زدايي از آب دريا تامين مي‌كند و شهر پرث در استراليا در صدد است يك سوم آب آشاميدني مورد نيازش را از شيرين كردن آب به دست آورد.

بر اساس گزارش اين صندوق، در اسپانيا، ‪ ۲۲‬درصد آب نمك زدايي شده، براي مصارف كشاورزي به كار مي‌رود.

پيتاك معتقد است تهيه آب آشاميدني بيشتر به كمك دستگاههاي آب‌شيرين‌كن، باعث مصرف بي‌رويه آب مي‌شود و در اكثر كشورها، بخش عظيمي از اين آب هدر مي‌رود.

اين كارشناس امور آب مي‌گويد مردم بايد در خانه‌ها و محل‌هاي كارشان از فناوري‌هايي استفاده كنند كه در آنها صرفه‌جويي در آب منظور شده باشد، جلوي نشست آب از لوله‌ها را بگيرند و فاضلاب را بازيافت كنند.

دستگاههاي آب شيرين كن، حيات دريايي را به خطر مي‌اندازند زيرا زماني كه آب دريا به داخل اين دستگاهها كشيده مي‌شود، موجودات ريز دريايي مانند پلانكتون ها، تخم و لارو ماهي‌هاي موجود در آن نيز از دريا خارج مي‌شوند.

آب نمك غليظي كه از اين فرآيند باقي مي‌ماند، معمولا به دريا بازگردانده مي‌شود و شوري آب را افزايش مي‌دهد و از اين طريق حيات دريايي را به خطر مي‌اندازد و در زيست بوم را به هم مي‌زند.

به گفته اين كارشناس، برخي از ايالات آمريكا مانند كاليفرنيا و فلوريدا كه با كمبود آب روبرو هستند، قصد دارند در نواحي محصور دريايي دستگاههاي بزرگ آب شيرين كن نصب كنند اين در حالي است كه آب شور غليظ حاصل از اين فرايند در نواحي محصوري مانند خليج "مونته‌ري" در كاليفرنيا مي‌تواند علف دريايي را نابود كند و باعث مرگ ماهي‌ها شود.

"گر برگ‌كامپ"، مسوول اجراي برنامه آب در "اتحاديه جهاني حفظ آب" يا ‪ IUCN‬مي‌گويد در مورد دستگاههاي آب شيرين كن، اثر منفي آنها روي زيست بوم بيشتر مطرح است تا انتشار گازهاي گلخانه‌اي.

او با اشاره به محدود بودن بسيار تعداد دستگاههاي آب شيرين كن در جهان گفت بجاي مخالفت با يك فناوري كه مي‌تواند در بحران كنوني آب به كشورهاي زيادي كمك كند، بهتر است به فكر يافتن راههايي براي بهبود آن بود.

يكي از راههاي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي انست كه دستگاههاي آب‌شيرين‌كن در كنار نيروگاهها احداث شوند تا بتوانند با استفاده از حرارت حاصل از از توليد برق، فعاليت كنند و گازهاي گلخانه‌اي بيشتري توليد نكنند.

وي گفت اكنون در عربستان سعودي نيروگاه‌هايي وجود دارد كه همزمان برق و آب شيرين توليد مي‌كنند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم تیر 1386ساعت 11:8  توسط محمد حسين ساقيsaghimohit@gmail.com  | 
تالاب‌ بين‌ المللي‌ چغاخور در ‌ چهارمحال‌ و بختياري‌ يکي‌ از مهمترين‌ تالابهاي‌ کشور است .
تالاب‌ بين‌ المللي‌ و زيباي‌ چغاخور با‌ حدود ‌2300‌ هکتار مساحت در دامنه‌ ارتفاعات‌ برافتاب‌ و کلار و در نزديکي‌ شهر بلداجي‌ از توابع شهرستان‌ بروجن‌ واقع است‌.
‌ فضاي‌ وسيع، هواي‌ لطيف‌ و چشم‌ اندازهاي‌ بديع‌ همراه‌ با اواز و پرواز پرندگان‌ مهاجر و بومي‌‌ اين‌ تالاب‌ را در رديف‌ يکي‌ از کانون‌ هاي‌ مهم‌ جذب‌ گردشگري‌ در استان‌ قرار داده‌ است‌‌ .
ويژگي‌ منحصر به‌ فرد تالاب‌‌ زيست‌ نوعي‌ ماهي‌ از خانواده‌ گامبوزيا ‌وماهي‌ گورخري‌‌ در اين‌ مکان‌ است‌‌ .
در تالاب‌ چغاخور انواع‌ پرندگان‌ از قبيل‌ انواع‌ لک‌ لک‌ / اردک / حواصيل‌ / ابچنارها /کشيمها و سرحنايي با اغاز فصل‌ زمستان‌ از مناطق‌ سيبري‌ به‌ اين‌ تالاب‌ کوچ‌ و زمستان‌ گذراني‌ مي کنند.
با گرم‌ شدن‌ هوا نيز اين‌ تالاب‌ بين‌ المللي‌ همه‌ روزه‌ ميزبان‌ گردشگران‌ از نقاط مختلف‌ کشور ‌ است‌ .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم تیر 1386ساعت 10:23  توسط محمد حسين ساقيsaghimohit@gmail.com  | 
يك درياچه در جنوب شيلي بطور اسرارآميز ناپديد شده كه اين امر موجب بروز حدس و گمان‌هايي شده است مبني بر اينكه زمين دهان باز كرده و آن را بلعيده است.


به گزارش پايگاه اينترنتي رويترز، اين درياچه در منطقه "ماگالانس" در "پاتاگونيا" قرار داشت و آب آن بيشتر از ذوب شدن ورقه‌هاي يخي تامين مي‌شد.

مساحت سطح اين درياچه بين چهار و پنج هكتار تقريبا به اندازه ‪۱۰‬ زمين فوتبال بود.

"خوان خوزه رومرو" مدير منطقه‌اي "شركت ملي جنگلداري شيلي" (‪(CONAF‬ گفت، آنها ماه مارس در اين منطقه گشت زده بودند و همه چيز عادي بود، دوباره ماه مه به آنجا رفتند و با كمال تعجب ديدند كه درياچه كاملا ناپديد شده است و چند تكه بزرگ يخ و يك شكاف بزرگ تنها چيزهايي هستند كه در بستر خشك اين درياچه باقي مانده‌اند.

‪ CONAF‬در حال بررسي علت ناپديد شدن اين درياچه است.

يك تئوري در مورد علت ناپديد شدن اين درياچه اين است كه يك زمين لرزه در اين منطقه، شكافي در زمين اين منطقه ايجاد كرده كه مانند چاهي آب درياچه را در خود فرو برده است.

در سال جاري هزاران زمين لرزه كوچك جنوب شيلي را لرزانده است.
+ نوشته شده در  یکشنبه سوم تیر 1386ساعت 13:36  توسط محمد حسين ساقيsaghimohit@gmail.com  | 
سومين همايش بين المللي رودخانه زرد 16 تا 19 اكتبر سال 2007 ميلادي مصادف با 27-24 مهرماه در چين برگزار مي شود .


به گزارش ايانا و به نقل از سايت خبري چين – سومين همايش بين المللي رودخانه زرد با موضوع «مديريت پايدار در منابع آب و نگهداري اكوسيستم دستي » در روزهاي 16 تا 19 اكتبر سال 2007 ميلادي در شهر دنجينگ چين برگزار مي شود .

بنا بر اين گزارش در اين همايش به موضوع هاي متنوعي از جمله چگونگي كنترل سيلابها ، مديريت مهندسي سلامت حيات رودخانه ها پايش زيسا محيطي بوم شناسي رودخانه ها و تكنولوژي حفاظت از آلودگي آب و حدود حفاظت منابع آبي پرداخته مي شود .

همچنين در اين همايش جلسات و بازديدهاي فني و نشست هاي وي‍ژه برگزار مي شود .

گفتني است ، با افزايش دماي كره زمين و بحران خشكسالي در سالهاي آتي اهميت منابع آب شيرين و منابع آبهاي زيرزميني و مديريت پايدار اين منابع مورد توجه مسوولان زيست محيطي در سطح دولتها و سازمان هاي بين المللي قرار گرفته است .
منبع:/www.irexpert.ir

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم تیر 1386ساعت 13:31  توسط محمد حسين ساقيsaghimohit@gmail.com  | 

 

آلودگی آب مشکل بزرگی است. به طوری که نتایج پژوهش پیرامون آن از صدها بلکه هزاران مقاله ، مجله و کتاب تجاوز می‌کند.

بنظر شما چه کسانی مشکل آلودگی آب را بوجود می‌آورند؟

چه کسانی بهای تمیز کردن آب را خواهند پرداخت؟

تاریخچه

در نوامبر سال ۱۹۸۶ بر اثر ریزش موادی شامل جیوه و انواع مواد آلی سمی مانند آفت کشها در رودخانه راین ، تمام آبزیان از شهر بال سوئس تا ساحل هلند کشته شدند. در سالهای اخیر با غرق شدن تانکرهای بزرگ نفتی اقیانون پیما یا به گل نشستن آنها آسیبهایی به حیات دریایی وارد آمد.

در سال ۱۹۸۳ بر اثر ۱۱۰۰۰ واقعه آلوده کننده در حدود ۱۲۰ میلیون لیتر مواد آلوده کننده در آبهای ایالات متحده تخلیه شده است.

تعریف آلودگی آب

سال ۱۹۶۹ برای آلودگی آب تعریفی ارائه داد آلودگی آب عبارت است از افزایش مقدرا هر معرف اعم از شیمیایی ، فیزیکی یا بیولوژیکی که موجب تغییر خواص و نقش اساسی آن در مصارف ویژه‌اش شود.

عوامل آلوده کننده آب :

آب یکی از مهمترین و بنیادی‌ترین عامل حیات موجودات زنده است از این نظر جلوگیری از آلودگی آب نیز به همان نسبت مهم و مورد توجه می‌باشد عوامل آلوده کننده آب بسیار گوناگون‌اند و می‌توانند هم منابع آبهای زیرزمینی و هم آبهای سطحی را آلوده کنند.

عوامل آلوده کننده آبهای زیرزمینی :

کانیهای موجود در معادن سطحی که در اثر تغییر و تبدیل به عامل آلوده کننده مبدل می‌شود. مثلا آب جاری سطحی ( حاصل از باران و …) هنگام عبور از معادن زغال سنگ ، دی‌سولفید آهن « II ) ( پریت ) همراه با زغال سنگ را در خود حل کرده و سپس در اثر واکنش ، هوا آنرا به اسید سولفوریک تبدیل می‌کند. اسید حاصل ضمن عبور از لایه‌های مختلف مخازن زیرزمینی ، موجب آلوده شده آن می‌شود.

جمع شدن فاضلابهای شهری بویژه اگر در یک حوزه آهکی و یا شنی وارد شوند از آن که در معرض باکتریها قرار گیرند و تجزیه شوند، مستقیما و براحتی به مخازن زیرزمینی نفوذ پیدا کرده و موجب آلوده شدن آنها می‌شود.

ضایعات رادیواکتیوی :

یکی از عوامل آلوده کننده مهم منابع آبی زیرزمینی است که امروزه یکی از راههای رفع آنها که در حقیقت مشکل بزرگی برای صاحبان تکنولوژی هسته‌ای نیز به شمار می‌رود دفن آنها در زیر زمین است علاوه بر دفن ضایعات رادیواکتیو در زیر زمین ، همه انفجار های هسته‌ای زیر زمینی نیز موجب آلوده شدن آبهای زیر زمینی می‌شود.

عوامل آلوده کننده آبهای سطحی:

آلوده کننده‌های صنعتی:

بسیاری از ضایعات صنعتی به آبزیان زیانهای جدی می‌رسانند. این ضایعات برای خنثی شدن مقدار زیادی از اکسیژن محلول در آب را به مصرف رسانیده و موجب کاهش اکسیژن مورد نیاز برای آبزیان می‌شود و تهدید به مرگ می‌کنند. از طرف دیگر بسیاری از خود این ضایعات سمی بوده و موجب مسمومیت آبزیان می‌شوند مانند فلزات سنگین ، جیوه ، سرب ، مس و غیره.

وارد شدن ترکیبات فسفردار و نیتروژن‌دار در آب موجب رشد جلبک‌هائی می‌شود که ضمن ایجاد بو و مزه غیر طبیعی آب ، اکسیژن آب را مصرف کرده و باعث کاهش میزان آن و بروز صدمات و تلفات آبزیان می‌شود.

فاضلاب خانگی :

کلیه پاک کننده‌ها که وارد آبهای سطحی می‌شوند ترکیباتی را در آبها وارد می‌کنند که اگر خنثی نشوند و یا توسط میکرو اورگانیسم‌ها تجزیه و تخریب نشوند بصورت سمی مهلک زیان بسیاری برای آبزیان ببار می‌آورند.س

حشره کشها ، سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی:

که از ضروریات توسعه کشاورزی است نا خواسته موجب آلودگی آبهای سطحی می‌شوند. مانند ددت DDT را نام برد.

چشم انداز الودگی آب

ذخایر آبهای ما در آینده چگونه خواهد بود؟

آب آلوده شده برای %۷۵ مردم جهان در کشورهای رو به توسعه مسئله بسیار جدیتری است.

▪ %۸۰ بیماریهای جهان ناشی از آبهای آلوده شده است. در مقابل درصد بالای بیماری چه کنترلهایی انجام شده است؟

آیا تلاشی که برای بهبود کیفیت آب انجام شده کافی می‌باشد؟

آینده ذخایر آبها با این روند پیشرفت و تکنولوژی روز چگونه خواهد بود؟

 

 :منبع

www.aftab.ir

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم خرداد 1386ساعت 20:30  توسط امین اله تبرائی  | 

امروزه با توجه به رشد روز افزون جمعيت جهان و در نتيجه گسترش شهرها و توسعه فعاليت هاي صنعتي و کشاورزي، آلودگي منابع تامين کننده آب شهرهاي بزرگ، مواد شيميايي گوناگون و احتمالاً خطرناک مشاهده شده است که بخش عمده آن را ترکيبات آلي تشکيل مي دهند.

حضور ترکيبات آلي در آب آشاميدني، فاکتور مهمي در ميزان کيفيت آن است. يکي از مهمترين دلايل ذکر شده براي حذف ترکيبات آلي از آب شرب، نقش آنها به عنوان پيش ساز تشکيل فرآورده هاي جانبي خطرناک بعد از گند زدايي است. بخش عمده اي از مواد آلي موجود در منابع آب را مواد طبيعي تشکيل مي دهند.

مواد آلي طبيعي (NOMs) که از منابع طبيعي و مصنوعي، وارد آب مي شوند به علت ويژگي هاي خاص از جمله بو و مزه نامطبوع، واکنش کلر و تشکيل فرآورده هاي فرعي گندزدايي

(DBPs)که اغلب سرطان زا مي باشند و عدم امکان حذف کامل در تصفيه متداول از اهميت ويژه اي برخوردارند.

NOM را به دو جزء اصلي هيدروفيليک(آبدوست) مانند مواد غير هيوميکي و هيدروفوبيک(آب گريز) مانند مواد هيوميکي تقسيم مي نمايند. جزء آبدوست نسبت به جزء آب گريز پتانسيل بالاتري در تشکيل هالو استيک اسيدها(HAAs) دارند. اما جزء آب گريز پتانسيل بالاتري در تشکيل تري هالو متان ها(THMs) دارند. ترکيب NOMs  در آب ها با تغيير فصول در طي سال متفاوت بوده و بر عملکرد فرآيندهاي تصفيه و در نهايت بر واحد گندزدايي و تشکيل DBPs تاثير مي گذارد.

در حال حاضر با وجود توسعه يافتن استانداردهاي کيفي آب آشاميدني و علي رغم افزايش آلودگي اکثر منابع آب سطحي و زيرزميني در اثر فعاليت هاي شهري، صنعتي و کشاورزي، در اکثر کشورها و از جمله کشورما، تصفيه خانه هاي آب بيشتر از نوع متعارف هستند که بر مبناي حذف آلاينده هاي نامحلول، حذف کدورت و گندزدايي طراحي مي شوند و براي کنترل ريز آلاينده ها از جمله غالب ترکيبات آلي هيچ گونه تدبيري انديشيده نشده است. ضمن اين که فرآيندهاي متداول تصفيه آب در حذف مواد آلي چندان موثر نيستند، زيرا آلاينده هاي آلي حتي اگر به صورت نامحلول ظاهر شوند، غالباً از نوع آب دوست مي باشند. پس به نظر نمي رسد تصفيه خانه هاي آب کشور از فن آوري هاي متناسب براي حذف بسياري از اين آلاينده ها برخوردار باشند.

ترکيبات آلي جاذب UV (اشعه فرابنفش):

برخي از ترکيبات آلي مثل ليگنين، تانن، مواد هيوميک دار و ترکيبات مختلف آروماتيکي به طور طبيعي در آب و فاضلاب يافت مي شوند که به شدت اشعه UV را جذب مي کنند.

جذب UV جايگذين مفيد براي اندازه گيري ترکيبات آلي انتخاب شده در آب هاي شيرين، آب هاي شور و فاضلاب مي باشد. همبستگي قوي و شديذي بين جذب UV و محتواي کربن آلي، پيش سازهاي تري هالومتان ها(THMs) و ديگر فرآورده هاي جانبي گندزدايي وجود دارد. همچنين جذب UV براي پايش خروجي فاضلاب هاي صنعتي و براي ارزيابي حذف مواد آلي توسط انعقاد، جذب به کربن و ديگر فرآيندهاي تصفيه آب استفاده مي شود.

هر چند که جذب UV مي تواند براي تشخيص آلاينده هاي آلي منحصر به فرد خاص بعد از جداسازي مورد استفاده قرار گيرد ولي اين روش براي تشخيص يا تعيين غلظت مواد شيميايي منحصر به فرد جزئي مناسب نمي باشد.

محاسبه کل کربن(TOC) بر اساس ضريب جذب طيفي(SAC) :

(Spectral Absorption Coefficient)  SACيک پارامتر پر معني با کاربردهاي طيفي وسيع مي باشد. اين پارامتر مطابق با استاندارد DIN38404C3 درطول موج nm 254 با بار آلي نمونه رابطه خطي دارد .

جذب اشعه ماوراء بنفش(UV) در طول موج nm 254 اندازه گيري مي گردد

 (استاندارد متد B 5910).

مواد آلي طبيعي(NOMs) با استفاده از دو نشانگر شناخته مي شوند:

1-    کل کربن آلي TOC                2- nm 254 UV

کل کربن آلي موجود در آب و فاضلاب ، ترکيبات گوناگون آلي در شرايط اکسيداسيوني متفاوت هستند. بعضي از اين ترکيبات کربني طي فرآيندهاي بيولوژيکي و يا شيميايي مي توانند اکسايش بيشتري داشته باشند ومقدار مصرف اکسيژن بيوشيميايي(BOD) ويا شيميايي(COD) مي تواند مشخصه اين بخش از مواد آلي باشد. از آنجايي که اين دو پارامتر کل کربن آلي را پوشش نمي دهند به عنوان ابزار اندازه گيري TOC مناسب نيستند (استاندارد متد A5310). مواد آلي با پيوندهاي چندگانه متناسب با غلظت شان اشعه ماوراء بنفش را جذب مي کنند.

عوامل مزاحم اوليه در اندازه گيري مقدار جذب UV :

مداخله کننده هاي اصلي در اندازه گيري جذب UV عبارتند از ذرات کلوئيدي، مواد آلي جاذب UV به غير از آنهايي که براي ما اهميت دارند، مواد معدني جاذب UV  مخصوصاً آهن دو ظرفيتي، نيترات، نيتريت، برومايد، اکسيد کننده هاي خاص و عوامل احيا کننده مثل ازن، کلرات، کلريت، کلرآمين ها و تيوسولفات که مي توانند در طول موج nm 254، اشعه ماوراءبنفش را جذب کنند.

محدوده غلظت اين مواد در اغلب جريان هاي آب هاي سطحي ورودي به تصفيه خانه ها کمتر از حدي است که ايجاد مزاحمت کند ولي در هر حال جذب UV بايد ارزيابي و تصحيح شود.

در صورتي که ضريب تصحيح بيشتر از 10% کل مقدار اشعه جذب شده باشد بايد طول موج ديگري انتخاب ويا اين که از متد ديگري استفاده کرد.

به دليل اين که جذب UV توسط مواد آلي ممکن است در مقادير PH زير 4 ويا بالاي 10 متغير باشد در نتيجه SAC محاسبه شده بايد در اين محدوده PH باشد( PH=4-10). بي نظمي و يا بي قاعدگي ها در جذب نشانگر مداخله مواد معدني يا آلاينده هاي آلي پيش بيني نشده است.

از آن جايي که بعضي از ترکيبات آلي موجود در آب و فاضلاب مثل کربوکسيليک اسيدها و کربوهيدرات ها در طول موج هاي ماوراء بنفش جذب مشخصي ندارند، بايد بين جذب UV و مواد آلي موجود در آب ضريب همبستگي محاسبه گردد. البته اين ضرايب ممکن است با تغيير منبع آب و يا حتي با تغيير فصل در يک منبع و بين آب خام و آب تصفيه شده متغير باشد. علاوه بر اين، اکسيداسيون شيميايي( ازناسين، کلراسيون ) ممکن است باعث کاهش جذب UV شود، بدون اينکه مواد آلي از آب حذف گردند که اين مسئله باعث تغيير ضريب همبستگي مي شود. از آن جايي که جذب UV و محاسبه ضريب همبستگي ويژه منبع آب است، امکان مقايسه بين منابع آب وجود ندارد.

حداقل غلظت قابل تشخيص:

حداقل غلظت قابل تشخيص را نمي توان با دقت تعيين کرد. چون اين روش يک اندازه گيري غير اختصاصي مي باشد. براي اندازه گيري دقيق cell با مسير طولي را انتخاب مي کنيم که تقريباً شدت جذب بين 9/0-005/0 را تامين نمايد. به طور متناوب نمونه هاي با شدت جذب بالا را رقيق مي کنيم.

حداقل غلظت قابل تشخيص يک ترکيب خاص بستگي به رابطه بين جذب uv و ماده مداخله کننده و خصوصيت تمايل آن ترکيب ( مثل پتانسيل تشکيل تري هالومتان ها يا DOC ) دارد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم اردیبهشت 1386ساعت 16:53  توسط حسین نجفی صالح salarhonas@gmail.com  | 
دانشمندان به تازگی روشی را برای حذف آرسنیک از آب پیدا کردند .در این روش از اکسید روی استفاده  میشود که اثرات جانبی نداشته ونسبت به روشهای دیگر ارزان میباشد.تحقیقات در این مورد ادامه دارد.

 

محققان دانشگاه اوكلاهاما موفق به حذف آرسنيك آب با استفاده از نانوذرات اكسيد روى شدند. از آنجا كه اكسيد روى توده اى نمى تواند آرسنيك را جذب كند، آنها اكسيد روى را به شكل يك توده متخلخل كه براى تصفيه آب مناسب بود، توليد كردند. ساتيش كورياوار، مجرى اين طرح گفت: نانوذرات خواص كاتاليستى و جذبى مفيدى را از خود نشان داده اند اما راهى براى استفاده از محاسن آنها در دنياى واقعى وجود نداشت. براى مثال، آنها در ستون تصفيه آب يا به سادگى معلق مى شوند و با جريان آب خارج مى شوند و يا هر فيلترى را كه در مسير حركت آنها قرار گرفته باشد، مسدود مى كنند. به گفته كورياوار و همكارانش، آنها روشى را براى ساخت توده هاى نانوذره اى هم اندازه و هم شكل رشته هاى رزينى كه هم اكنون مورد استفاده قرار مى گيرند، پيدا كرده اند. از اين رشته ها در تصفيه آب استفاده مى شود. وى گفت: در واقع اين توده ها از رزين هاى تبادل يونى ساخته شده اند. محققان براى ايجاد اين توده ها، رزين هاى تبادل كاتيون را با يون هاى روى پر كردند سپس آنها را سوزاندند. در نتيجه گويى هايى از نانوذرات كروى اكسيد روى به وجود آمد. كورياوار گفت: با توجه به حذف آرسنيك، اكسيد روى توليد شده، مى تواند بهترين استفاده را در وسايل تصفيه آب داشته  باشد. با اين حال اين فرآيند را مى توان براى ايجاد توده هاى نانوذرات سولفيد فلزى، اكسيد فلزى و فلزى، به منظور استفاده در كاربردهاى كاتاليستى، تصفيه آب و دفع آلودگى ها به كار برد. در حال حاضر اين گروه بر روى سطوح شيميايى نانوذرات اكسيد روى مطالعاتى را انجام مى دهند تا متوجه شوند چرا اكسيد روى به صورت توده اى، آرسنيك را جذب نمى كنند. كورياوار گفت: مى خواهيم از نانوذرات اكسيد روى به عنوان كاتاليست در فرآيندهاى صنعتى و مواد جاذب پيشرفته مبتنى بر رزين هاى تبادل يونى استفاده كنيم

+ نوشته شده در  شنبه یکم اردیبهشت 1386ساعت 12:52  توسط محمد حسين ساقيsaghimohit@gmail.com  | 

4- حلقه بندي محدوده طرح و تعيين ميزان مصرف گره ها: براي اين كار محدوده مورد نظر بر روي نقشه 2000/1 را روي كاغذ پوستي پياده كرديم و منطقه را به 15 لوپ يا حلقه متناسب با خيابانهاي اصلي تقسيم كرديم. و از روي منطقه هر لوپ مساحت هر لوپ را با خط كش اندازه گرفته و با توجه به مقياس نقشه و ميزان تراكم جمعيت، جمعيت هر  لوپ را محاسبه مي كنيم و سپس براي تعيين ميزان مصرف هر لوپ،‌ جمعيت هرلوپ درمصرف سرانه ضرب مي كنيم.

مرحله بعدي: مصرف هر لوپ را بر محيط آن لوپ تقسيم مي كنيم تا ضريب مصرف در واحد طول بدست آيد. و دبي لوله ها بر حسب طولشان به دست مي آيد كه بر دو تقسيم كرده و مصرف گره ها رابدست مي آوريم.

5- وارد كردن رقوم گره ها و تعيين مسير فرضي براي جهت جريان آب: رقومي كه در تقاطع ها بر روي نقشه نوشته شده بود بر روي تعيين جهت جريان شيب زمين را درنظر ميگيريم و يك جهت جريان براي شبكه تعيين مي كنيم. كه جهت جريان به طور منطقي از مناطق مرتفع به مناطق پست مي باشد.

6- تقسيم بندي دبي ها براي لوله ها: براي تعيين  دبي لوله ها به اين صورت عمل مي كنيم: از نقطه كور يعني پاينترين نقطه ارتفاعي شروع مي كنيم ودبي گره ها را بر اساس طول لوله وجهت جريان بين لوله ها تقسيم مي كنيم. طبيعي است كه رفته رفته بر دبي لوله ها افزوده مي شود به اين صورت كه هر لوله علاوه بر تامين آب گره خود بايد گره هاي پايين دست را نيز پوشش دهد اين كار را تا آخرين گره يعني بالاترين نقطه ارتفاعي انجام مي دهيم و خط اصلي شبكه بايد مصرف كل منطقه را تامين كند.

لازم به ذكر است كه لوله ها بر اساس پيك مصرف طراحي مي شوند يعني هم ضريب روز گرم و هم ضريب ساعتي در دبي متوسط مصرف ضرب مي گردد.

7- استفاده از روش هاردي كراس: اين روش براي متعادل كردن هدها و جريان استفاده مي شود

چون در شبكه آبرساني از سيستم حلقوي استفاده شده است. براي طراحي لوله ها بايد دبي هر لوله مشخص گردد كه خود نيازمند محاسبات پيچيده مي باشد به خاطر اينكه آبي كه در گره ها مصرف مي شود ازطريق 2 يا تعداد بيشتري لوله تامين مي گردد كه تقسيم دبي درهنگام جريان (دبي واقعي) با توجه به قانون جريان آب صورت مي گيرد. به اين صورت كه آب براي رسيدن به يك نقطه هميشه كمترين افت فشار را متحمل شود يعني آب مسيري را انتخاب مي كند كه كمترين افت را داشته باشد و از آنجايي كه افت فشار تابع عوامل مختلفي است بايد در ميزان جريان دخالت كنند.

با توجه به فرمول دارسي ویسباخ آب از مسيري بيشتر جريان دارد كه كوتاه باشد قطر بيشتر باشد كه در نتيجه سرعت كم شود و عدد فرود كمتري داشته باشد.

با توجه به عوامل مذكور به صورت فرضي دبي هاي گره ها را بر روي لوله ها  تقسيم مي كنيم و سپس از طريق جدولهاي فرمول هاردي كراس شروع به تصحيح فرضيات و نزديك شدن به واقعيت مي كنيم. به اين صورت : هر لوپي داراي 4 لوله است كه با تمام مشخصات شامل شماره لوله، قطر استاندارد، طول ، دبي فرضي            را در جدول وارد مي كنيم. و پارامترهاي بعدي شامل HL(m)‌ و Q/HL  و         n                 را محاسبه مي كنيم.

طبيعي است كه اكثر لوله ها براي دو لوپ مشترك هستند براي تعيين دبي لوله هاي مشترك به اين صورت عمل مي كنيم:            يكي كه براي يك لوله در دولوپ به دست مي آيد به عنوان             در لوپ بعدي وارد مي كنيم و در تعيين  Qnew  بايد Q               را جمع بعدي بكنيم.

Qnew  بدست آمده را در مرحله بعدي محاسبات به عنوان      Q  در جدول مي نويسم و محاسبات را مجددا انجام مي دهيم و اين مراحل را تا حدي انجام مي دهيم كه         به صفر نزديك شوند.

8- تهيه جدول طراحي لوله ها: اطلاعات اين جدول شامل شماره ،‌ قطر،‌طول،  سرعت، دبي افت فشار و شيب لوله مي باشد. قطر لوله با توجه به جنس لوله و قطر محاسبه شده از قطرهاي استاندارد استفاده شده است.

طول لوله يعني فاصله بين دو گره كه اصطلاحا شاخه نيز مي گويند سرعت: با توجه به دبي عبوري از لوله و سطح مقطع لوله از طريق فرمول   v=q/a   محاسبه مي گردد.

در طراحي شبكه آبرساني بايد به محدوديتهاي سرعت توجه گردد كه شامل سرعت حداقل و حداكثر و اقتصادي مي باشد . سرعت حداقل: براي جلوگيري از رسوب املاح داخل آب در سطح داخلي لوله و همچنين كاهش سرعت موجب افزايش زمان ماندآب در لوله شده كه خود سبب كاهش اكسيژن محلول و افزايش ميكروارگانيسم  هاي آب شده ودر نتيجه مزه و بوي آب را تغيير مي دهد. توصيه مي شود حداقل سرعت در لوله ها  m/s 3/0 باشد.

حداكثر سرعت: براي جلوگيري از اتلاف انرژي و همچنين ساييدگي سطوح داخلي لوله مورد توجه است و همچنين از ضربات وارده به اتصالات و شيرالات جلوگيري مي شود.

سرعت اقتصادي : اين سرعت در قطر اقتصادي بدست مي آيد. طبيعي است كه با افزايش سرعت قطر  لوله كاهش مي يابد و برعكس. براي تعيين ميزان اپتیمم اين دو از منحني هزينه هاي لوله و پمپ استفاده مي شود كه درسرعت معيني هزنيه هاي پمپاژ و قطر به حداقل مي رسد كه تقريبا   m/s 2/1-1 مي باشد.

لازم به ذكر است براي محاسبه سرعت دبي را كه در جدول با واحد m /hr نوشته شده است بايد به دبي با واحد             m /s    تبديل گردد كه از طريق تقسيم كردن بر عدد 3600 بدست مي آيد.

افت فشار: جهت محاسبه افت فشار با داشتن دبي لوله و ضريب C هیزن و قطر لوله از طريق محاسبه شیب هيدروليكي (S) اقدام مي كنيم. شيب هيدروليكي (S ) بدست آمده از طريق فرمول را در طول لوله ضرب مي كنيم وhl يا افت فشار لوله ها بر حسب m  بدست مي آيد كه براي محاسبه فشار درگره ها كاربرد دارد.

شيب لوله: براي محاسبه شيب لوله،‌ اختلاف ارتفاع نقاط بالا دست و پايين دست لوله را با  واحد متر به طول لوله با واحد متر تقسيم مي كنيم كه معمولا با واحد متر درهزار)00/0 (بيان مي گردد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم اسفند 1385ساعت 10:48  توسط امين باقري geregory@gmail.com  |